Inloggen op Mijn Biernet

Geen account? Registreren

Login probleem? Reset je wachtwoord

Delen

Geen wettelijk verbod tot verkoop van alcoholische drank onder de kostprijs

Volgen

Blijf altijd op de hoogte

Geen verbod op verkoop alcohol onder de kostprijs

14 augustus 2006 om 11:33

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid is niet van plan om een verbod op verkoop van alcoholische dranken beneden de kostprijs op te nemen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet dat momenteel wordt voorbereid.

bierverkoop onder kostprijs

Wel is hij bereid met de levensmiddelenbranche te praten over aanscherping van de bestaande regels omtrent het stunten met de prijzen van alcoholhoudende dranken. Ook gaat Hoogervorst in overleg met de horeca over happy hours en stunten met prijzen. Hoogervoorst schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had de regering in een motie verzocht om een met wettelijk verbod tot verkoop van alcohol beneden de kostprijs te komen. Hoogervorst heeft een aantal maatregelen bekeken die aan die motie uitvoereing zouden kunnen geven.

Administratieve lasten

Zo valt te denken aan de introductie van een wettelijk verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken beneden de kostprijs. Dit leidt echter tot een aanzienlijke vermeerdering van de administratieve lasten omdat de verstrekker gedwongen wordt een aparte administratie bij te houden om aan te kunnen tonen dat er ten tijde van een vermeende overtreding geen sprake was van verkoop beneden de kostprijs. Gelet op de discussie over de reductie van de administratieve lasten, acht Hoogervorst een dergelijk voorstel niet haalbaar.

Bezwaren Europese Commissie

De introductie van wettelijk vastgestelde minimumprijzen voor alcoholhoudende dranken stuit op bezwaren van de Europese Commissie, die dat een onterecht gebruik van belastingwetgeving acht. De Commissie is een klachtprocedure gestart tegen enkele lidstaten gestart, die een minimumprijs voor een accijnsgoed hadden geïntroduceerd, Zolang hier niet meer duidelijkheid over bestaat, acht Hogervorst het niet verstandig een dergelijk voorstel in onze nationale wetgeving op te nemen.

Lees ook

Accijnzen

Ook valt te denken aan een structurele verhoging van de prijzen van alcoholhoudende dranken middels verhoging van de accijnzen. Het kabinet heeft zich het afgelopen jaar meermalen ingezet voor een verantwoord pakket aan accijnsvoorstellen. Hoogervorst wijst erop dat de Tweede Kamer daar niet mee ingestemd heeft.

Stunten verbieden

Als laatste mogelijkheid zou een verbod op stunten met de prijzen van alcoholhoudende dranken ingevoerd kunnen worden. Ten dele is dit al gerealiseerd via zelfregulering. Zo stelt artikel 20 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken dat reclame waarbij alcoholhoudende drank gratis of tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs aan particulieren wordt aangeboden niet is toegestaan. Daarnaast heeft het Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik in de huisregels opgenomen dat het gratis of tegen een symbolische vergoeding aanbieden van alcoholhoudende drank niet is toegestaan. Hoogervorst is bereid met de branche in overleg te treden om te bezien of het mogelijk is deze regels aan te scherpen. Indien een dergelijke afspraak inderdaad wordt gemaakt en vervolgens niet wordt nageleefd, kan altijd nog bezien worden of zo’n bepaling tot wettelijke maatregel kan worden verheven.

Niet in Drank- en Horecawet

Gezien het bovenstaande is Hoogervorst niet van plan een verbod op verkoop beneden de kostprijs in het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet op te nemen. Wel is hij bereid met de levensmiddelenbranche te praten over aanscherping van de bestaande regels omtrent het stunten met de prijzen van alcoholhoudende dranken. In het verlengde van dit gesprek met de levensmiddelenbranche over stunten met prijzen, zal hij ook nader overleggen met Koninklijk Horeca Nederland over happy hours en stunten met prijzen.